Gastronomia Portàtil  •  Serveis de càtering  •  Manresa (Barcelona)  •  T. 679 09 17 16
Nom i cognoms:

Adreça:

Població i CP:

Telèfon:

E-mail:

Data:

Lloc:

Desitjaria informació de:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa.
Podeu consultar la nostra política de privacitat a https://www.joviat.com/politica-de-privacitat/

 
 

Gestora de Banquets i Cap de Serveis • Sandra Jo
Cap de Cuina • Oriol Margalef

Contacte:
679 091 716
Migdies de dilluns a divendres: 93 872 33 83
mk@gastronomiaportatil.com

EPS, SL • B58521378
C. Rubió i Ors, 5  • MANRESA (Barcelona)
Registro Sanitario 26-05526/CAT